NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU

Napisao TZ Barban

Turistička zajednica Općine Barban raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U

TURISTIČKOM UREDU

za prijem u službu
-1 izvršitelj/ica
-na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), uz probni rad od 3 mjeseca.
Kandidati za rad na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu moraju ispunjavati
posebne uvjete iz članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u
turističkom uredu Turističke zajednice Općine Barban za prijem na rad:
1) da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
2) da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog
mjesta na kojem je radnik zaposlen;
3) da poznaje jedan svjetski jezik;
4) da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
5) da poznaje rad na osobnom računalu.
Sukladno čl. 23 st. 5 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma stručni ispit
ne moraju imati kandidati koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog
staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Sukladno čl. 23 st. 6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma natjecati se
mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će, u slučaju prijema na rad, biti
obvezni položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 zamolbu;
 životopis:
 dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome);
 dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice);
 uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6
mjeseci);
 potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se
traži odgovarajuće stručno znanje (potvrdu HZMO, ugovor o radu, potvrdu poslodavca,
rješenje o rasporedu i sl.)
 ukoliko kandidati/kinje imaju položen stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom
stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe).
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje mogu priložiti svoj Prijedlog programa rada TZ Barban za
2018. godinu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i

mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na
koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
Kandidati/kinje su dužni/e u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se
moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se
provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.
Testirat će se znanje iz djelokruga rada Turističkih zajednica; Statut Turističke zajednice Općine
Barban, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), Zakon o
članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10, NN 110/15, 121/16), Zakon o
boravišnoj pristojbi (NN 152/08, NN 59/09, NN 97/13, NN 158/13, NN 30/14), i provedbeni propisi
(pravilnici) na temelju navedenih Zakona, te znanje iz stranih jezika. Zakoni i pravilnici se mogu
naći na službenim stranicama Ministarstva turizma dok se Statut Turističke zajednice Općine
Barban može naći na web stranici Turističke zajednice Općine Barban.
Na web stranici http://tz-barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban objavit će se mjesto i vrijeme
održavanja pismenog testiranja i intervjua kandidata/kinja, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja
testiranja.
Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom
kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se s
naznakom: " Natječaj za prijem na rad " na adresu: Turistička zajednica Općine Barban, Barban 69,
52207 Barban i to do dana 1. prosinca 2017.g.
Ponude koje pristignu poštom ili budu predane nakon tog roka u Turističku zajednicu Općine
Barban, Barban 69, 52207 Barban, smatrat će se zakašnjelima te će se odbaciti.
Kandidati/kinje će o rezultatima izbora biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od dana izvršenog
testiranja. Turistička zajednica Općine Barban zadržava pravo ne izvršiti izbor stručnog/ne
suradnika/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Ostavite komentar

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.