Ponovljen natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Barban

Napisao TZ Barban

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 39. stavka 2. Statuta Turističke zajednice Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 06/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Barban o ponovnom raspisivanju natječaja za direktora Turističke zajednice Općine Barban donesenoj na 8. sjednici, održanoj 23. svibnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Barban ponovno raspisuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Barban

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na puno radno vrijeme, na 4 godine

 

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

  1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
  2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
  3. znanje jednog stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu,
  5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg Programa rada Turističke zajednice Općine Barban, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
  6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20).

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– ime i prezime kandidata,

-OIB

– adresu

– broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte

– naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj

– specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu

– potpis kandidata

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

– životopis;

– presliku osobne iskaznice;

– presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem;

– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu

– izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;

– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa);

– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu);

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana;

– vlastoručno potpisanu izjavu da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno članku 21. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20)

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Barban vlastoručno potpisan

Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće.

Povjerenstvo će provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na temelju provedenih intervjua, Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor, te prijedlog kandidata podnosi Turističkom vijeću u roku od 15 dana od dana zaključenog Natječaja.

O imenovanju direktora Turističke zajednice Općine Barban Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata.

Turističko vijeće donosi odluku od izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice Općine Barban na mandat od četiri (4) godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Barban.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s

naznakom:

„Natječaj za radno mjesto direktora“- NE OTVARATI

Na adresu; Turistička zajednica Općine Barban, Barban 69, 52 207 Barban, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijava je 10 (deset) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Barban i Općine Barban.

Turističko vijeće Općine Barban

Ostavite komentar

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.